םירטסופ
 
תיב ףלא תרדס
תויומד
תוילארשי
,לארשי
תונויצו םולש 
ך"נתה תרדס
הכלהה םי
 
 
 
2 םילארשי םיפונ
1 םילארשי םיפונ
תוילארשי תוניצס