תונוש

 
 
תומכ
ריחמ
לארשי איה וז
ואדיוב ירוקמה טרסה
49
תילגנא
49
תיסור

 
 
תומכ
ריחמ
תירבע םידמול ךכ םג
 55
תילגנא - תירבע

 
 
תומכ
ריחמ
ב.א תינמיס
 10
 3 לש טס