תונמדזה לכל הכרבו לזמ :CD-ROM
הכרב יסיטרכ וא ,תויולגכ - םיבוציע תואמ ובו ןושארה ילארשיה קסידה
:אשונ לכל םיירוקמ
.דועו דועו תויורכה ,הדירפ ,אבצ ,תוניחב  ,םיגח ,תדלוה ימי
  םייפארגה םיבוציעה תואמ ןיב רובע ,ירוקמה קסידה תא סנכה
  םיאתמה רויצה תא רחב (היצמינאו דנואס םיללוכה םהמ) םידחוימה
.ןעמנל חלשו לבקמה םש ללוכ ,ךלש דחוימה  טסקטה תא דלקה


:ךינפב חולשמ יכרד שולש
.(ןעמנל ותוירוקמ אולמב עיגיש) ינורטקלא ראודכ - טנרטניאב .א
.הכרבה לבקמל תדחוימ הפטעמב וחולשמו ,טקסיד יבג לע .ב
 תספדמל תורישי -רחבנש בוציעהו ,ךלש דחוימה טסקטה ללוכ - תירוקמה הכרבה תספדה .ג
(!האלהו הפטעמל הנממו..)

טירפה תיינק
 

הכרבו לזמ רוטילקת לש יתוידיה קשממה תנומת