טירפה תיינק
לוק בתכו םילשורימ םולש
  יבג לע תירבע דומילל םיסרוק לש הרדס 
.ימצע דומילל םירפס ףוריצב תוטלק 

טירפה תיינק

דומילל םור יד.יס תכרע
SOFTVERBS - ירבעה לעופה
 ירועיש ,ןולימ ללוכ - ידיחיהו ןושארה קסידה
  ,תירבע-תילגנא :תוינושל תואסריג יתשב תיב
.םיליגרתו
.תירבע-תיסור

טירפה תיינק

 לע םלועב דיחיהו ןושארה ןולימה
םור יד יס יבג
 ,תיסור-תירבע :םלשה יקסלודופ ןולימ
.תירבע-תיסור
.םיכרע 26,000מ הלעמל
.דועו תינרדומה תירבעה ,גנלס ללוכ