תיב לש םירתוכה בור תא טנרטניאה תועצמאב ,רתאהמ תורישי שוכרל ןתינ
:האצוהה
 
םיילארשיה םירטסופה
  םיספדומ םירטסופה לכ  .ל"וחבו ץראב רבד םשל וכפהש ,תויתונמוא תוזרכ 96
.ומורכ ריינ יבג לע

 
םיירוקמ הכרב יסיטרכ
  :ץראב רומוההו הקיפרגה ינמא בטימ לש םלוחכמ ירפ - םינוש םיבוציע 115
  ,ימרכ ארויג ,ץכ המלש ,לקנרפ הנולא ,הקשיק לשימ,ןהכ המלש ,ןמרק ינד ,ץכ רנבא
.דועו דועו רגניבור ימא ,רייטש םייח ,ןמפואק יקי
 
ץראה יפונמ תויולג
םיילארשי םימלצ  תורשע לש םתמלצמ ירפ תונוש תונומת 215
 
םיירוקמ םילזאפ
הכרב יסיטרכו םירטסופה לש םיעודיה םיבוציעה לע םיססובמה ,םילזאפ 24 לש רחבמ
.(דועו גהנה ,רבצה ,רייתה  ,עמאמ עשידיא ,קינצוביקה ,תיב-ףלא ,ביבא-לת ףוח :םהיניב)
 
תירבע דומילל תוינכות
:םיוולנ םירפסו תוטלק תועצמאב הפשה דומילל ולוכ םלועב םימסרופמה םיסרוקה
םילשורימ םולשו לוק בתכ
 
םינולימ
:תונידמה רבח ילועל םינולימ לש הרדס
דועו תירבע-תילגנא ,תילגנא-תירבע ,תירבע-תיסור ,תיסור-תירבע
 
:םור יד יסו הידמיטלומ ירתוכ
התוברתו לארשי תרכהו תירבע דומילל רתויב הפיקמה הכרעה - I LOVE ISRAEL
 .תיסורמ תירבע דומילל  יקסלודופ ינולימ תרדס
.ירבעה לעופה דומילל הדיחיה הכרעה - סברוטפוס
.ןחולשמו תוכרב תקפהל תירוקמ הכרע - הכרבו לזמ