CD-ROM ב לארשי לע תעדל תיצרש המ לכ
.התוברתו לארשי תרכהו תירבע דומילל םלועב הנושארה הידמיטלומה תכרע 
  דימו יהשלכ הלימ לע קילק .ירבע-ילגנא ,ילגנא-ירבע :רתויב ישומישה ןולימה 
 .תופשה לכב הלימה תא עמוש ,ירוקמ רויצ האור התא 

 
  .דנואסו היצמינאב תירבעה תואה דומי
    .ירבעה ביתכה דומי
    .(ירבע-יסור ,יסור-ירבע ,ירבע-ילגנא ,ילגנא-ירבע) םלש יביטקארטניא ןולי
.ךירומו ךירוה תחמשל - לכהו םילמה תא בשחמב םשור ,ןחבמ ךמצעל ךרו
.THIS IS ISRAEL הלק תילגנאב - ןזור ךונח םע ירוקמ ואידיו טר
.דועו דועו הכלהה םי ,לגדה ,הווקתה ,םיירבעה תומשה ,ך"נתה ירופי
.םיכסמ יפלא - םיאשונ תורש
.םוי לכ דמלת ןתוא האנהו דומיל תועש 112-מ הלעמ
:"טסופ םלסור'ג"ה תרקבמ י"ע רתויב הובגה ןויצה תא לביקש CD-ה
.לגיס ידו'ג
 

  יפכ I LOVE ISRAEL תכרע  לש םיירקיעה םיאשונב תופצל ןתינ
.העונתו לוק - היצמינאו דנואס םע ,CD ROM -ב םיעיפומ םהש
   . תנכות תועצמאב הייפצ ידי לע תנתינ וז היצפוא
.םיכסמה תיתחתב  למסה לע ץחל ךכ םשל
 

  תיתחתב  למסה לע ץחל ,וז הבושח הנכות ךל ןיא םא -
...הנכותה תא דירוהל ידכ "Get the Plug-In" ץחלו םיכסמה   
("Shockwave" למס לע ץוחלל ךרוצ ןיא  - העונתו לוק אללו ,רהמ תופצל ךנוצרב םא)    
טירפה תיינק