תירבע דומילל םיאלמ םיסרוק
"םילשורימ םולש"

 
 
תומכ
ריחמ
הנושאר הרדס
425
םירועיש 20 לוק בתכ
תיב ירועיש+תוטלק+רפס

 
 
תומכ
ריחמ
הינש הרדס
 425
 ליחתמל םילשורימ םולש 
תוטלק + רפס

 
 
תומכ
ריחמ
תישילש הרדס
 495
 םימדקתמל םילשורימ םולש 
תוטלק + רפס

 
 
תומכ
ריחמ
דחוימ עצבמ
1050
 :יש + םיסרוקה תשולש לכ
ימצע דומילל רדרוקרפיט