םירצומה תנמזה
 

:םירצומה חולשמ תרוצ תא רחב
(חולשמ תועובש 2-3 תוחפל -ח"ש 19 תולע) ץראב ליגר ראוד
(חולשמ תועובש 2-3 תוחפל -ח"ש 28 תולע) ל"וחל ליגר ראוד
 (חולשמ ימי 5 תוחפל -ח"ש 70 תולע) ל"וחל ריוא ראוד
 

ללוכ םוכס
:חולשמה תואצוה ללוכ
 

:םיישיא םיטרפ
* - ב םינמוסמה תודשה תא ןמסל הבוח
 
:םש *
:ינורטקלא ראוד
:תבותכ *
:ריע *
:דוקימ *
:הנידמ *
:ןופלט *
:סקפ
 

:יארשא סיטרכ יטרפ
:סיטרכ רפסמ *
:הגופת ךיראת  *
 

:הנמזהה עוציבל
 ינורטקלא ראודב ספוטה תא חולשל ידכב "רושיא" רותפכה לע ץחל -
972-3-6478661ל סקפ חלשו דומעה תא ספדה וא -