"תרחא תול"ומ ,קינלור" :ילארשיה האצוהה תיב
Rolnik Publishers ,Something Different
תוליעפה ימוחתב החמתמה ,תינשדחו תירוקמ רואל האצוהכ תוצופתבו לארשיב עודי
:םיאבה םיאשונב תיל"ומה

 
יבג לע תוינכות תרדס ,םיינשדח םילכ תועצמאב תירבע דומיל :לארשי תוצופתל .א
 ,הכרב יסיטרכ ,םיירוקמ םירטסופ ,"לוק בתכ"ו םילשורימ םולש" ,תוטסק     
.דועו םינולימ ,םילזאפ ,תויולג     
 ןמאה לש ולוחכמ ירפ ,רתויב העודיה הרדסה .ימלועה תורייתה קושל .ב
םירטסופה תא תללוכה I LOVE THE WORLD :הקשיק לשימ ימואלניבה    
,ביבא-לת ,גרוברטפ .טס ,הבקסומ ,רופגניס ,ןודנול ,קרוי וינ :םיעודיה    
.דועו סודור ,הנותא ,םילשורי    
 

םע ,תול"ומה םוחתב תיתועמשמ  הצירפ  האצוהה תיב עציב תונורחאה םינשב
 לש הרוש תיתועמשמ החלצהב הקיפמה (MallMedia)  הידמל"ומ תרבח תמקה
 "םיירוטסיה"ה תוליעפה ימוחתב םור יד.יס יבג לע תוכרעו הידמיטלומ ירצומ
 םינולימ ,תונויצה ,ך"נתה ,ץראה תרכה ,תירבע דומיל :הרבחה לש
.דועו םייביטקארטניא
,םוזייב םיבר םיבאשמו םיצמאמ הידמל"ומ תרבח העיקשמ הנשה
:לודגה ימואלניבה טקייורפה תקפהו לוהינ
             


www.bible2000.com 


:טקייורפל םיפתוש

תורייתה דרשמ
IOL (Israel On  Line)
Torah Culture Department
ץוחה דרשמ
לארשיל תמייק ןרק
Christenen voor Israel
תוברתהו ךוניחה דרשמ
JDC
Melitz
תידוהיה תונכוסה
(ביתנ) רשקה תכשל
םילשורי תייריע
לארשי טרוא
JCN - (Jewish Communication Network)
ופי-א"ת תייריע
ךוניחה תכשל 
קרוי וינב ידוהיה 
ימלועה טרוא
בירעמ תצובק
הנס'ג
Conculate General of Israel
הרבסהה זכרמ
 יביתנ ,לע - לא
לארשיל ריווא
ןד תונולמ תשר
הידמל"ומ

        ןמצייו אישנה